headbg

20W 40W IP65 çalyşýan üç çyra LED yşyk

Gysga düşündiriş:

Üç subutnamaly çyra üç subutnamaly: suw geçirmeýän, tozan-subutnama we garşy-poslaýjy.Çyralaryň gorag talaplaryna ýetmek üçin ýörite okislenme we poslama garşy materiallar we kremniniň gel möhürleýji halkasy ulanylýar.Bu lampa zynjyryň dolandyryş tagtasynda poslama garşy, suwa garşy we okislenmä garşy bejergileri amala aşyrýar.Elektrik gutusynyň möhürlenmeginiň pes ýylylyk ýaýramagynyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, akylly temperaturany dolandyrýan üç sany lampanyň akylly iş zynjyry, güýç inwertorynyň iş temperaturasyny peseldýär we gorag zynjyryny güýçli elektrik togundan izolirleýär.Baglaýjynyň goşa izolýasiýa bejergisi, zynjyryň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär.Üç subutnamaly lampanyň hakyky iş gurşawyna görä, lampany goraýjy gutynyň üstü nano bilen bejerilýär-tozanyň we çyglylygyň girmeginiň öňüni almak üçin çyglylyga we poslama garşy bejergini sepdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Lightagtylyk çeşmesi

Bahalandyrylan güýç (W)

Uminagtylyk akymy (Lm)

Ömri) h)

Yşyk-diodly indikator

40

5500

100000

Yşyk-diodly indikator

50

6600

100000

Yşyk-diodly indikator

60

7700

100000

Yşyk-diodly indikator

80

11000

100000

Yşyk-diodly indikator

100

13200

100000

Yşyk-diodly indikator

120

13200

100000

Yşyk-diodly indikator

150

16500

100000

Yşyk-diodly indikator

200

22000

100000

Yşyk-diodly indikator

300

33000

100000

Yşyk-diodly indikator

400

44000

100000

Aýratynlyklary

 • Glalpyldawuklyga garşy funksiýa: Aç-açan bölekler optimal yşyklandyryş optiki ýörelgeleri bilen optimallaşdyrylýar we dizaýn edilýär, ýagtylyk birmeňzeş we ýumşak, ýalpyldawuk, al-arwah ýok we gurluşyk işgärleriniň rahatsyzlygyndan we ýadawlygyndan netijeli saplanýar.
 • Lightagtylygyň netijeliligi we energiýany tygşytlamak: Saýlanan gaz çykaryjy ýagtylyk çeşmesi ýokary ýagtylyk netijeliligine, uzak ömrüne we ömri 30,000 sagada çenli bolup biler;kuwwat faktory 0,9-dan uly, ýokary ýagtylykly we ýagtylygyň gowy geçirijiligi.
 • Wibrasiýa garşy funksiýa: Köp kanally wibrasiýa garşy gurluş we toplumlaýyn dizaýn ýokary ýygylykly we köp ýygylykly yrgyldy gurşawynda uzak möhletli howpsuz işlemegi üpjün edýär.
 • Ulanylýan gurşaw: strengthokary güýçli garyndy gabygy, ýörite ýer sepmek we möhürlemek bejergisi, ýokary temperatura, çyglylyk we dürli poslaýjy şertler ýaly uzak ýerlerde uzak wagtlap ulanylyp bilner.
 • Gurnama usullary: dürli iş ýerleriniň yşyklandyryş zerurlyklaryna uýgunlaşmak üçin oturgyç görnüşi, potolok görnüşi we potolok görnüşi ýaly birnäçe gurnama usullary.Elektron we mehaniki goşa gorag, gapagy açanyňyzdan soň awtomatiki usulda elektrik toguny kesýär, ulanmagyň we hyzmat etmegiň howpsuzlygyny, durnuklylygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar.

Gysgaça mazmun

Üçburçly çyralar, adatça, yşyklandyryş zerurlyklarynyň has poslaýjy, tozanly we ýagyşly ýerlerinde ulanylýar: elektrik stansiýalary, polat, nebithimiýa, gämiler, ýerler, awtoulag duralgalary, ýerzeminler we ş.m.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň