headbg

Önümler

 • Chengdu Taiyi IEC Certificate Explosion-proof LED Light with IP67

  Chengdu Taiyi IEC şahadatnamasy, IP67 bilen partlama garşy LED çyra

  • Lamangyjy we partlaýjy howply ýerlerde howpsuz we ygtybarly işläp bilýän iň ýokary partlama garşy derejeli partlama garşy görnüş.
  • Highokary güýçli netijelilik bilen ýokary güýçli gaz çykaryjy lampany ýagtylyk çeşmesi hökmünde kabul ediň we ortaça hyzmat möhleti 10 000 sagatdan gowrak.
  • Prizmatik temperaturaly aýnany ulanmak, ýalpyldawuk däl, iş we gurluşyk işgärleri sebäpli ýüze çykýan oňaýsyzlyklardan we ýadawlykdan netijeli halas bolup biler.
  • Lightagtylyk goraýjy tagtany kabul ediň we ýagtylygy paýlamagyň takyk dizaýnyny ýerine ýetiriň, ýagtylygyň netijeliligini ýokarlandyryň we gowy energiýa tygşytlaýjy täsir ediň.
 • 2019 Chinese Factory Surface Mount Ex-proof Lamp for Hazardous Location

  2019 Hytaý zawodynyň üstü howply ýer üçin deslapky çyra

  LED partlama garşy yşyklar, nebiti gaýtadan işleýän zawodlar, benzin guýulýan stansiýalar, distilýatorlar, nasos stansiýalary, magdanlar, gämiler, boýag zawodlary we ýokary çyglylyk, ýokary temperatura we tozan ýaly howply ýerlerde adaty yşyklandyryşy üpjün edip biler.

  LED partlamadan goraýan yşyk çyralarymyzy gurmak aňsat we 100,000 sagatlyk lampoçka ömri we 3 ýyl kepillik (islege görä 5 ýyl) önümçilikde öňdebaryjydyr.Talaplara laýyk gelýän önümlerimiz hakda öwrenmek üçin aşakdaky sargyt stiline serediň.Bahalar ýa-da has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Square Alluminium Alloy explosion proof flood light

  Kwadrat Alluminium garyndysy partlama subutnamasy suw joşmasy

  Partlamadan goraýan yşyk çyralary ýangyjy gazyň we tozanyň bar bolan howply ýerlerinde ulanylýar we çyranyň içinde döräp bilýän ýaýlaryň, uçgunlaryň we ýokary temperaturanyň daş-töwerekdäki ýanýan gazy we tozany tutaşdyrmagynyň öňüni alyp biler. goragsyz talaplar.

 • Chengdu Taiyi IP65 ATEX Explosion Proof LED Emergency Light

  Chengdu Taiyi IP65 ATEX partlama subutnamasy LED gyssagly yşyk

  Partlamadan goraýan gyssagly yşyklandyryş 3,7V litiý ion daşky gurşawy goramak 2200mah batareýadan durýar;partlama garşy täze milli standartyna laýyk gelýär.3,7V litiý ion daşky gurşawy goramak 2200mah batareýany elektrik üpjünçiligi bilen üpjün edýär.Esasy tok kesilende, gyssagly yşyklandyryş üçin partlama garşy yşyklandyryş derrew başlap biler we daşarky wyklýuçatel arkaly hem dolandyrylyp bilner.

 • Easy Installation Surface Mounted Explosion-proof Led Ceiling Light for Factory

  Easyönekeý gurnama üstü, Zawod üçin partlama garşy Led potolok çyrasy

  Partlamadan goraýan platforma çyralary, ýangyç we partlaýjy ýerlerde nebithimiýa zawodlary, nebit platformalary, ýangyç guýýan stansiýalar, nebit nasos otaglary, geçiriji stansiýalary we ş.m. ýaly durnukly yşyklandyryş üçin amatlydyr;1-nji zona we 2-nji zona partlaýjy gaz gurşawy;21-nji zona we 22-nji zona ýanýan tozan gurşawy.

 • ATEX LED Explosion-proof Grade Exd IIB T4 IP66 LED Street Lamp

  ATEX LED partlama çydamly Grade Exd IIB T4 IP66 LED köçe çyrasy

  Partlamadan goraýan köçe çyralary, partlama garşy iň ýokary derejeli partlama çydamly, dürli ýanýan we partlaýjy ýerlerde howpsuz ulanylyp bilner.Howply önümçilik, in engineeringenerçilik köçe çyralaryny gurmak, partlama garşy köçe çyralary nebit-himiýa, himiýa, nebit we beýleki ýerler üçin ulanylýan agyr kärhanalar.

 • Rechargeable Led Double Head Explosion-proof Emergency Exit Sign Light

  Gaýtadan zarýad berilýän Led goşa kelläni partlamaga çydamly gyssagly çykyş çyrasy

  Partlamadan goraýan belgi çyrasy, nebit gözleg, himiýa senagaty, harby senagat we nebit tankerleri ýaly howply ýerler üçin amatly şertlere laýyk gelýär we güýç ýüze çykan halatynda howpsuzlygy çykarmak görkezmesi ýa-da howpsuzlygy ewakuasiýa görkezmesi hökmünde ulanylýar. öçürmek.

 • Solar Powered Led Marine Navigation Aviation Obstacle Warning Light

  Gün bilen işleýän Led Deňiz Nawigasiýa Awiasiýa päsgelçilik duýduryş çyrasy

  Partlamadan goraýan we az uglerodly awiasiýa päsgelçilik çyralary howply gaz gurşawy, 1-nji zona, 2-nji zona, partlaýjy tozan gurşawy, zona 20, zona 21, zona 22, IIA IIB IIC synpynda partlama garşy gaz gurşawy üçin amatly, T1-T6 temperatura topary, nebit çykarmak we saklamak Himiýa, lukmançylyk, dokma, çaphana, harby desgalar, yşyklar, howply ýerler.

 • Explosion-proof Alarm Emergency Warning Siren with Strobe Light

  Strobe çyrasy bilen partlama garşy duýduryş gyssagly duýduryş sirenasy

  Partlama garşy ses we ýagtylyk duýduryşy (gysgaldylan duýduryş) kodlanmadyk duýduryş bolup, IIC (IIB) derejeli T6 temperatura toparyny öz içine alýan partlaýjy gaz şertlerinde gurmak üçin amatly.Önümçilik ýerinde awariýa ýa-da ýangyn ýaly adatdan daşary ýagdaý ýüze çykanda, ýangyn Duýduryş gözegçisiniň iberen dolandyryş signaly ses we yşyk duýduryş zynjyryny işjeňleşdirýär, ses we yşyk duýduryş signallaryny iberýär we duýduryş maksadyny tamamlaýar.Duýduryş ýönekeý ses we ýeňil duýduryş maksatlaryna ýetmek üçin el bilen duýduryş düwmesi bilen bilelikde ulanylyp bilner.Duýduryş içerde we daşary ýurtdaky islendik öndürijiniň ýangyn duýduryş gözegçiligi bilen bilelikde ulanylyp bilner.Duýduryş 360 gradusda aýdyň görünýän ultra-ýagty LED yşyklandyryjy turbany kabul edýär.

 • Replacement 20W 40W IP65 Tri-proof LED Light

  20W 40W IP65 çalyşýan üç çyra LED yşyk

  Üç subutnamaly çyra üç subutnamaly: suw geçirmeýän, tozan-subutnama we garşy-poslaýjy.Çyralaryň gorag talaplaryna ýetmek üçin ýörite okislenme we poslama garşy materiallar we kremniniň gel möhürleýji halkasy ulanylýar.Bu lampa zynjyryň dolandyryş tagtasynda poslama garşy, suwa garşy we okislenmä garşy bejergileri amala aşyrýar.Elektrik gutusynyň möhürlenmeginiň pes ýylylyk ýaýramagynyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, akylly temperaturany dolandyrýan üç sany lampanyň akylly iş zynjyry, güýç inwertorynyň iş temperaturasyny peseldýär we gorag zynjyryny güýçli elektrik togundan izolirleýär.Baglaýjynyň goşa izolýasiýa bejergisi, zynjyryň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär.Üç subutnamaly lampanyň hakyky iş gurşawyna görä, lampany goraýjy gutynyň üstü nano bilen bejerilýär-tozanyň we çyglylygyň girmeginiň öňüni almak üçin çyglylyga we poslama garşy bejergini sepdi.

 • 2020 Standard Atex Led Explosion Proof Flashlight

  2020 Standard Atex Led Partlama Proofil çyrasy

  Partlama garşy çyralar ýangyn söndürmek, elektrik energiýasy, senagat we magdan kärhanalary we beýleki ýangyjy we partlaýjy ýerlerde ykjam yşyklandyryş üçin ulanylýar.Geologiki gözleg, syýahatçylygy gözlemek, serhet gözegçiligi, kenarýaka goranmak, halas ediş we betbagtçylykdan halas etmek, meýdan operasiýalary, tunel amallary, howa menzili, demir ýol barlaglary, arheologiýa we ýangyn söndüriş gullugy, jenaýat derňewi, dürli meýdan amallary üçin örän amatly. ýol hadysalaryny dolandyrmak, elektrik energiýasyny bejermek Yşyklandyryş zerurlyklaryna garaşyň.

 • Rechargeable and Portable Warehouse Explosion-proof Search Work Light with Magnet

  Magnit bilen zarýad berilýän we göçme ammar Partlama garşy gözleg iş çyrasy

  Demir ýol gözegçilik amallary, jemgyýetçilik işlerine gözegçilik etmek, ulaglara hyzmat etmek, metallurgiýa, zawodyň güýji, tor güýji, suw joşmasynyň öňüni almak we betbagtçylyklardan halas ediş we beýleki pudaklarda uzak wagtlap işlemek we gyssagly yşyklandyryş üpjün edilýär.

 • Customized Electronic Component Explosion-proof Electrical Control Box

  Custöriteleşdirilen elektron komponenti Partlama garşy elektrik dolandyryş gutusy

  Partlama garşy elektrik paýlaýyş gutusy BXP10-100 howply ýerlerde goragy üpjün edip biler we ilkinji gezek nebithimiýa senagaty, zawod ussahanasy, magdançylyk pudagy, elektrik geçiriji senagaty we beýleki ýokary çyglylyk, ýokary temperatura we tozan ýaly meseleleri ilkinji gezek tapyp we çözüp biler. Placeeri

  Partlama garşy elektrik paýlaýyş gutusy (BXP10-100) seriýamyz ýörite material gabygy, çeýe we özleşdirilip bilinýän içki bölekler bilen enjamlaşdyrylandyr we 1 ýyl kepilligi bar.Önümlerimiz hakda öwrenmek üçin aşakdaky sargyt model tablisasyna serediň.Bahalar ýa-da has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Positive Pressure Intelligent Explosion-proof Distribution Cabinet

  Oňyn basyş intellektual partlama garşy paýlaýyş kabineti

  Pozitiw basyş görnüşi partlama garşy güýç paýlaýyş şkafy, ygtybarly möhürleme öndürijiligi bolan elektrik şkafy.Awtomatiki dolandyryş ulgamynyň gözegçiliginde gorag gazy girizilýär we polo positiveitel basyş kamerasyndaky basyş howply ýerlerde basyş astynda duýduryş berip bilýän we pes woltly funksiýany kameranyň daşyndaky basyşdan has ýokarydyr. Elektrik togy öçürmek howpuň ilkinji pursatynda meseläni tapyp we çözüp biler, mysal üçin Nebithimiýa senagaty, zawod ussahanalary, magdançylyk pudagy, elektrik geçiriji senagaty we ýokary çyglylyk, ýokary temperatura we tozan.

 • YT/YZ/GZ IP54 1/3/4/5 pin 250v/400v Explosion Proof Socket and Plug

  YT / YZ / GZ IP54 1/3/4/5 pin 250v / 400v Partlama subutnama rozetkasy we wilka

  Partlamadan goraýan plugin enjamy himiýa senagaty, benzin ýangyç bekedi, nebit, harby senagat we ýokary çyglylyk, ýokary temperatura we tozan ýaly howply ýerlerde hereketlendiriji üçin başlangyç duralgany we dolandyryş öwrülişigini üpjün edip biler.

 • Explosion-proof Anti-corrosive Operating Column

  Partlamadan goraýan poslama garşy iş sütüni

  Partlamadan goraýan iş sütüni, müşderilere standart ýa-da ýerli dolandyryş bölümlerini ýa-da aýratyn talaplary görkezýän bölümleri üpjün edip bilýän çeýe dolandyryş ulgamy.Dolandyryşyň we ekranyň üç dürli ýagdaýyna uýgunlaşmak üçin üç görnüşli standart berkitme berýäris.Şol bir wagtyň özünde, islegleriňize görä ulanmak üçin üçe çenli ComEx gabygy birleşdirilip bilner.Simli gurşun kellesiniň ululygy M20x1.5 ýa-da M25x1.5 bolup biler.Material plastmassa ýa-da metal bolup biler.Plastmassa gurşun kellesi düzeltmek üçin gönüden-göni nurbatlanýar, hozy berkitmegiň zerurlygy ýok.Demir gurşun kellesi gutydaky demir plastinka bilen berkidilýär.Bir operasiýa sütüninde iň köp iki sany M20 öňdebaryjy kelle bolup biler.Siteerde işlemegi aňsatlaşdyrmak üçin her bir plastmassa san belgisi bilen enjamlaşdyrylandyr.

 • Best Selling Exd Explosion-proof Die Casting Aluminium Junction Box

  Alýuminiý çatryk gutusy üçin iň köp satylan Exd partlama garşy Die Die Casting

  Partlamadan goraýan çatryk gutusy Partlama garşy birleşýän guty modeli: BHD51- cast guýma alýuminiý garyndy gabygy, ýerüsti pürküji, owadan görnüşi bilen häsiýetlendirilýär.

 • Low Price Metric Explosion-proof Cable Gland

  Pes bahaly Metrik partlama garşy kabel bezi

  Partlama garşy bez, ýokary islegli kabellerde ulanylýan partlama garşy enjam.Partlama garşy kabel porty bilen partlama garşy elektrik enjamlarynyň arasyndaky baglanyşykda gurnalyp bilner.Kabeliň içine alyp, möhürleme we partlama garşy täsirleri gazanmak üçin ýagdaýy düzedip biler.Partlamadan goraýan ýokary öndürijilik, ygtybarly we ygtybarly gurluş, ýönekeý we amatly gurnama, ýokary gorag derejesi we beýleki artykmaçlyklar.Elektrik howpsuzlygyny we partlama garşy, esasanam deňiz platformalary we elektrik partlamasyna garşy ýerleri talap edýän gämiler üçin nebit, himiýa we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

 • 75KW OEM Stainless Steel Design Electric Commercial Induction Burner Cooker

  75 KW OEM poslamaýan polatdan ýasalan elektrik täjirçilik induksiýa ot ýakýan aşpez

  Induksiýa bişiriji diýlip hem atlandyrylýan induksiýa bişiriji, häzirki zaman aşhana öwrülişiginiň önümidir.Açyk alawy ýa-da geçiriji ýylylygy talap etmeýär, ýöne gazanyň düýbünde ýylylygy öndürmäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin ýylylyk netijeliligi ep-esli ýokarlandy.Traditionalhli adaty ýylylykdan ýa-da ot ýakmaýan ýyladyş aşhana gap-gaçlaryndan düýpgöter tapawutlanýan ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýan aşhana gap-gaçlary.Induksiýa bişiriji, elektromagnit induksiýa ýyladyş prinsipi bilen öndürilen elektrik bişiriji enjam.Highokary ýygylykly induksiýa ýyladyş rulonlaryndan (tolgundyryjy rulonlardan), ýokary ýygylykly güýç öwrüji enjamlardan, dolandyryjylardan we ferromagnit küýzäniň aşagyndaky gap-gaçlardan ybarat.Ulanylanda, ýyladyş rulonyna üýtgeýän tok geçýär we rulonyň töwereginde üýtgeýän magnit meýdany emele gelýär.Çalyşýan magnit meýdanynyň magnit meýdanynyň köp bölegi demir gazanyň korpusyndan geçýär we gazanyň düýbünde köp mukdarda tok emele gelýär we şeýlelik bilen nahar bişirmek üçin zerur ýylylyk döredýär.Heatingyladyş döwründe açyk alaw ýok, şonuň üçin howpsuz we arassaçylyk.

 • Sieving Calcium Carbonate for Petroleum Proppant Ceramsite Sand Vibrating Screen

  Nebite laýyk gelýän keramzit çäge titreýän ekrany üçin kalsiý karbonadyny arassalamak

  Wibrasiýa ekranynyň lakamyna şeýle hem diýilýär: üç ölçegli titreýän ekranly süzgüçli süzgüçli süpüriji poroşok maşyn-aýlawly titreýän ekran-titreýän ekran-titreýän ekran-titreýän ekran-tegelek ekran-tegelek titreýän ekran.Wibrasiýa hereketlendirijisini tolgundyrmak prinsipini ulanyp, material ekranyň ýüzüne zyňylýar we şol bir wagtyň özünde ekranyň maksadyna laýyk gelmek üçin göni çyzyk bilen öňe gidýär.

 • Vacuum Deaerator with High Quality

  Qualityokary hilli vakuum arassalaýjy

  Wakuum degasseri gaz bilen çümdürilen buraw suwuklygyny gaýtadan işlemek üçin ulanylýan ýörite enjamdyr.Her dürli goldaw enjamlary üçin amatlydyr we palçygyň aýratyn agyrlyk güýjüni dikeltmekde, palçygyň ýapyşyklylygyny durnuklaşdyrmakda we buraw çykdajylaryny azaltmakda möhüm rol oýnaýar.Şol bir wagtyň özünde, ýokary güýçli agitator hökmünde hem ulanylyp bilner.

 • Mud Cleaner Combined Bu Desander and Desilter

  Palçyk arassalaýjy Bu Desander bilen Desilter birleşdi

  Integrirlenen enjamy zaýalamak we süýjedmek, nebit burawlamagyň ösüş tendensiýasyna uýgunlaşmak üçin işlenip düzülen palçyk burawlamak üçin ikinji we üçünji gaty gaty dolandyryş enjamlarynyň täze görnüşidir.Bu siklon desanderidir, syzdyryjy siklon we akymyň titreýän ekrany.Üçüsi birine.Buraw suwuk palçyk arassalaýjynyň ykjam gurluşy, kiçi aýak yzy we güýçli funksiýalary bar.Buraw palçygyna ikinji we üçünji gaty faza gözegçilik etmek üçin ýokary netijelilik arassalaýjy enjamlar üçin iň amatly saýlawdyr.

 • Impeller Diesel Dredger Sub Mercible Dredging Sand Pump Machine

  Impeller Dizel Dredger Sub Mercible Dredging Sand Pump Machine

  Gum nasosy, çäge, şlak we ş.m. saklaýan asmany daşamak üçin merkezden gaçyryş palçyk nasosynyň bir görnüşidir.Nasosyň asty, köplenç iki görnüşe bölünýär, aşaga çydamly metal we aşaga çydamly rezin.Mundan başga-da, palçyk we gumuň süýşýän bölegine girmeginiň öňüni almak üçin nasos şaftynyň süýşýän bölegine ýokary basyşly suw guýuň.Nasosyň bu görnüşi, 48 mesden ýokary bölejik bölejikli gaty jisimleri öz içine alýan suwuklyklary eltmek üçin ulanylyp bilner.

 • Innovative Decanter Centrifuge

  Innowasiýa dekanter merkezden gaçyryş çäresi

  “Centrifuge” suwuk we gaty bölejikleri ýa-da her bir bölegi suwuk we suwuklygyň garyndysynda bölmek üçin merkezden gaçyryş güýjüni ulanýan maşyn.Merkezden gaçyryş serişdesi, esasan, asmadaky gaty bölejikleri suwuklykdan aýyrmak ýa-da emulsiýadaky iki gabat gelmeýän suwuklygy dürli dykyzlyk bilen bölmek üçin ulanylýar (mysal üçin, krem ​​süýtden aýyrmak);gurak çygly eşikleri aýlamak üçin kir ýuwýan maşyny ulanmak ýaly çygly gaty suwuklyklary aýyrmak üçin hem ulanylyp bilner;ýörite ultra tizlikli turba bölüjileri dürli dykyzlykdaky gaz garyndylaryny hem bölüp bilerler;Dürli dykyzlyk ýa-da suwuklykdaky gaty bölejikleriň ululyklaryny dürli tizlikde çözmek üçin ulanyň we käbir çökündiler Merkezden gaçyryş gaty bölejikleri dykyzlygyna ýa-da bölejikleriniň ululygyna görä toparlara bölüp biler.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň