başlyk

Köpugurly güýçli ýagtylyk Partlama garşy yşyk

Ulanyş gerimi

Gözleg we tehniki hyzmat yşyklandyryş üçin gözenek energiýasy, demir ýol, nebithimiýa, nebit ýatagy we dürli senagat we magdan kärhanalary üçin amatly we dürli ýangyjy we partlaýjy ýerlerde ykjam yşyklandyryş enjamlary hökmünde ulanylyp bilner.

DSC09344

Öndürijilik aýratynlyklary

Partlama garşy funksiýa: Bu önüm doly partlama garşy milli standartyna laýyklykda öndürilýär, partlama garşy görnüşi partlama garşy iň ýokary derejä eýe, partlama garşy ajaýyp ýerine ýetirijiligi we statiki garşy täsiri bar we howpsuz işläp biler dürli ýangyjy we partlaýjy ýerler;

Netijeli we ygtybarly: ýokary energiýa ýady bolmadyk litiý batareýasy, ýokary energiýa dykyzlygy, uly kuwwatlylygy, hapalanmaz, tygşytly we ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan işlenip bilinýän, ýokary we pes temperatura öndürijiligi, güýçli zarýaddan goramak ukyby, uzak ömri, howpsuz we ygtybarly, sagdyn we howpsuz, islendik wagt zarýad alyp bolýar, Doly zarýaddan soň, saklaýyş kuwwaty ýarym ýyllap doly kuwwatynyň 95% -inden, iki ýylyň içinde doly kuwwatynyň 80% -inden az bolmaly däldir;

Amaly we energiýa tygşytlaýjy: lightagtylyk çeşmesi, az energiýa sarp edýän, ýokary ýagtylyk netijeliligi, ýumşak yşyk, ýalpyldawuk we operatorlaryň gözleriniň ýadawlygyna sebäp bolmaýan we iş netijeliligini ýokarlandyrýan daşary ýurtdan getirilen ýörite ýokary ýokary ýagtylyk LED ýagtylyk çeşmesini kabul edýär. ;

Akyl goragy: Adamlaşdyrylan güýç görkezijisi we pes woltly duýduryş funksiýasynyň dizaýny batareýanyň güýjüni islendik wagt kesgitläp biler;kuwwat ýeterlik bolmasa, çyra awtomatiki zarýad berer;

Amatly we çeýe: üýtgeşik dizaýn, ýerlikli gurluş, täze we owadan, uzak yşyklandyryş wagty, 15 sagatdan gowrak üznüksiz yşyklandyryş, çyranyň kellesi 135 aralygynda özbaşdak düzedilip bilner.° we 180°, fokusyň uzynlygy sazlanýar we yşyklandyryjy öli burç ýok.Çyra ýönekeý we ulanmak üçin amatly bolan magnit bilen bezelip bilner;gowy suw geçirmeýän gurluş dizaýny, ýagyşda kadaly işläp biler we ýagyşly we dumanly günlere we adatdan daşary ýagdaýlara laýyk gelýän suw dumanyna güýçli geçiş güýjüne eýe;

Ulanmak aňsat: El bilen tutulýan, magnitli adsorbsiýa, asmak we beýleki yşyklandyryş usullary ulanylyp bilner we götermek aňsat.

Tehniki parametr

Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 3.7V

Bahalandyrylan kuwwat: 4.4Ah

Kuwwaty: 2 * 3W

Ortaça hyzmat möhleti: 100,000 sag

Üznüksiz yşyklandyryş wagty güýçli yşyk:> 10s

Yzygiderli yşyklandyryş wagty iş çyrasy:> 15s

Yşyklandyryş: 2200Lx

Zarýad beriş wagty: <8s

Batareýanyň ömri: 1500 gezek

Ölçegleri: uzynlygy, ini we beýikligi 220 * 103 * 86mm

Agramy: 0.38kg


Iş wagty: Awgust-08-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň