başlyk

LED üçburçly yşyk

Hemmelere salam, ine şu ýerde Kim ýazýan Siaoping gaty gysga we mazmuny biderek.Bu makala size LED üçburçly yşyk getirýär

DSC09197

Sowuk gyş geçdi, baharyň orta aýy ýuwaşlyk bilen geldi.Gyşyň dowamynda öýde ýag ösdürip ýetişdiren kiçijik dostlar eýýäm ýazky syýahaty meýilleşdirip we taýýarlap başladylarmy?Ug?!Menden soraýarsyňmy?Elbetde, Siguniang dagynyň üstünden ýöremek.LED üçburçly yşyk ýörelgesi barada aýdylanda, Çengdu Taiyi Energetika Tehnologiýa Ösüş Ş.

Birinji nokat, yşyklandyryş usullarynyň dürlüligi.Bu önüm 6 reesimiň çalyşmagyna, bir gezek yşyklandyrylanda gysga trigger, gysga trigger ikinji ýumşak açyk ak çyra, gysga trigger üç gezek orta açyk ak çyra, gysga trigger dört esse ýokary açyk ak çyra, gysga trigger Trigger alty gyzyl we gök çyra we ýapmak üçin ýedi gezek gysga trigger.

Ikinji nokat, batareýanyň ömri güýçli.Açyk LED üç çydamly yşyk, batareýanyň ömri üçin bahalandyrylýar.Bu önümiň batareýasynyň ömri ýokary ýagtylyk re iniminde 8 sagada, beýleki re inimlerde batareýanyň ömri 20-30 sagada ýetip biler.

Üçünji nokat, gorag öndürijiligi.Bu üçburçly yşyk çyranyň gorag öndürijiligi, açyk gurşawyň köpüsi üçin amatly IP68-e ýetýär.

Dördünji nokat, zarýad bermegiň dürlüligi.Bu üçburçly yşyklandyryjy, zarýad berijilere, elektrik banklaryna we kompýuterlere birikdirilip bilinýän USB maglumat kabeli bilen zarýadlanýar.Telefonyňyza zarýad bermek üçin güýç banky hökmünde hem ulanylyp bilner.

Bäşinji nokat, götermegiň usullarynyň dürlüligi.Bu LED üçburçly çyranyň arka tarapy magnitler we çyzyklar bilen bezelendir.Daşamak usuly ulanylýan gurşawa görä saýlanyp bilner.


Iş wagty: 13-2022-nji sentýabr

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň