başlyk

Bu ýerlerde partlama garşy çyralary ulanmasaňyz, netijeleri gaty agyr!

Ordinaryönekeý yşyklandyryş enjamlary hökmany suratda elektrik uçgunlaryny döredýär ýa-da iş wagtynda gyzgyn ýüzleri emele getirýär, önümçilikde ýa-da halas ediş ýerinde partlaýjy gaz garyndysyna duşansoň, partlama heläkçiligine we ömre howp salýar.

微 信 图片 _20220805134010

Ordinaryönekeý lampalaryň elektrik bölekleri az ýa-da az täsir eder.Elektrik näsazlyklary ýa-da garrylyk liniýalary sebäpli, partlaýjy gazlar we ýanýan tozanlar bilen gatnaşyga girenlerinden soň, BOOM bolup biler!

Partlamadan goraýan lampa, partlamadan goraýan talaplary kanagatlandyrmak üçin çyranyň içinde döräp bilýän arkanyň, uçgunyň we ýokary temperaturanyň ýangyjy gazyň we tozanyň ýakylmagynyň öňüni alyp biler.

LED partlama garşy yşyk, partlama garşy yşykdyr.Onuň prinsipi, partlaýjy gaz gurşawy, partlaýjy tozan gurşawy, gaz gazy ýaly daş-töweregindäki partlaýjy garyndylaryň tutaşmagynyň öňüni almak üçin görülýän dürli anyk çärelere salgylanýan LED ýagtylyk çeşmesinden başga, partlama garşy yşyk bilen deňdir. we ş.m. lightagtylyk enjamlaryny ölçäň

LED partlama garşy lampalar häzirki wagtda nebithimiýa, himiýa, derman we beýleki ýörite gaýtadan işleýän we önümçilik pudaklary, şeýle hem suw joşmasyny talap edýän has ýörite ammarlar, ussahanalar we beýleki ýapyk we açyk ýerler üçin energiýa tygşytlaýan partlamalara garşy lampalardyr. .

“Senagat we söwda pudagynda esasy önümçilik howpsuzlygy hadysalarynyň gizlin howplaryny kesgitlemegiň ülňülerine” (2017 neşir) laýyklykda, aşakdaky ýagdaýlary esasy gizlin howp hökmünde kesgitläp bolar.

Tozan partlama howpy bolan senagat meýdanlarynda, tozan partlama howpunyň 20-nji zonasynda partlama garşy elektrik enjamlary we desgalary ulanylmaýar.

Metallurgiýa pudagynda gaz şkaflary gür ilatly ýerlerde gurulýar, uly binalar, ammarlar, aragatnaşyk we transport merkezleri ýaly möhüm desgalardan uzakda däl;kömekçi enjamlar we desgalar ýangyna we partlama garşy talaplara laýyklykda partlama garşy enjamlar bilen enjamlaşdyrylan däldir;şkafyň ýokarsynda ýyldyrymdan goraýan enjam gurulmandyr.

Maşyn senagaty we ýeňil senagat, partlamalara garşy elektrik enjamlaryny we desgalaryny kesgitlemelere laýyklykda gurmady.


Iş wagty: Awgust-05-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň