başlyk

Partlama garşy çyralary nädip saýlamaly we gurmaly?

NähiliCçeňňek weInstallExplosion-subutnamaLçyralar?

Partlama garşy lampalar ýangyjy gaz we tozan gurşawy ýaly howply ýerlere degişlidir.Partlamadan goraýan talaplary kanagatlandyrmak üçin çyranyň içinde bolup biläýjek ýaýlar, uçgunlar we ýokary temperaturalar sebäpli döreýän käbir ýangyjy gazlaryň we tozanyň öňüni alyp biler.Şeýle lampalara partlama garşy lampalar we partlama garşy çyralar diýilýär.Elbetde, dürli ýangyjy gaz garyndylarynyň partlama garşy derejesi we partlama garşy görnüşi taýdan dürli talaplary bar.

LED-partlama-subutnama-dereje-Exd-IIC-T6-potolok-gyssagly-ýagtylyk-1

Müşderileriň köpüsi partlama garşy çyralary saýlanda bulaşýarlar we partlama garşy çyralaryň nämä mätäçdigini, nirede ulanylýandygyny we näçe wattdygyny bilenoklar.Şonuň üçin müşderilerden sitat getirmek has kyn.Partlama garşy yşyklary saýlamak, gurnamak, ulanmak we hyzmat etmek uzak möhletli ygtybarly we ygtybarly işleri üçin aýrylmazdygy sebäpli, olara üns bermelidiris.

1. Partlama garşy yşyklaryň klassifikasiýasy

Umuman aýdanyňda, partlama garşy lampalary ýagtylyk çeşmesine görä partlama garşy akkor lampalara, simap lampalaryna, pes woltly floresan lampalara, garyşyk ýagtylyk lampalaryna we ş.m. bölmek bolar;gurluşyna görä, partlamadan goraýan görnüşe, howpsuzlygyň ýokarlanmagyna, birleşdirilen görnüşine we ş.m-lere bölünip bilner.;ulanyş tertibine görä, olary kesgitli we göçme görnüşlere bölmek mümkin.

2.Partlama garşy lampanyň görnüşi

Partlamadan goraýan görnüşe görä, ol 5 görnüşe bölünýär: partlama garşy, howpsuzlygy ýokarlandyrmak, polo positiveitel basyş, uçgun we tozan partlama garşy.

3. Partlama garşy lampalary saýlamak

a.Ulanyjy partlama garşy yşyklaryň we partlama garşy alamatlaryň esasy iş ýörelgesine düşünmeli.

b.Howply ýeriň derejesine görä, partlama garşy dogry görnüşi, derejesi we temperatura topary saýlanmalydyr.

c.Ulanyş gurşawyna we iş talaplaryna laýyklykda dürli funksiýaly partlama garşy lampalary ýerlikli saýlaň.

d.Önüm görkezmesi gollanmasyny üns bilen okaň we öndürijiligine we funksiýalaryna, ätiýaçlyk çyralaryna düşüniň.

4. Partlama garşy çyralary oturtmak

Partlama garşy lampany gurmazdan ozal, onuň adynyň ýazgysy we önüm gollanmasy üns bilen barlanmalydyr: partlama garşy görnüş, temperatura topary, kategoriýa, gorag derejesi, gurnama usuly we berkidiji enjamlar.Partlama garşy lampany oturtmak berk berkidilmelidir we berkidijileri isleg boýunça çalşyp bolmaz.Bahar ýuwujy doly bolmaly, kabeliň ters tarapy tegelek bolmaly we artykmaç giriş petiklenmeli.


Iş wagty: Awgust-06-2021

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň