başlyk
ceo

Dolandyryjy Lawrensiň haty

“Chengdu Taiyi Energy Technology Development Co., Ltd.” 2011-nji ýylda döredilip, bazar ykdysadyýetiniň gülläp ösmeginde gülläp ösdi.Hytaýyň elektrik in engineeringenerçilik pudagyny ösdürmegiň möhüm wezipesini öz üstüne alan on ýyldan gowrak konsentrasiýa we düzediş we baýlaşdyryşdan soň, Hytaý Elektrik In Engineeringenerligi bökdençsiz ösüş gazandy.

Bu kompaniýa “PetroChina” we “Sinopec” -e ençeme ýyl bäri hyzmat edip gelýär we garaşylýanlary ýerine ýetirýär we iri daşary ýurt taslamalaryna özüni bagyşlaýar.Doly enjam üpjün edijisinden we hyzmat üpjün edijisinden başlap, Hytaý bazaryndaky ýokary akymly önüm öndüriji we hyzmat üpjün edijisine çenli.Hytaý Elektrik In Engineeringenerçiliginiň ösüşi, dürli gatlakdaky hyzmatdaşlaryň hyzmatdaşlygy we goldawy netijesinde ähli CLP işgärleriniň paýhasyndan we derinden emele gelýär we müşderilerimiziň söýgüsi we ynamy bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.Ykdysady peýdalary döretmek bilen bir hatarda, jemgyýetçilik jogapkärçiligini işjeň kabul etmek, global ykdysady ösüşe we jemgyýetçilik ösüşine goşant goşmak we ösüşiň netijeleri bilen ähli işgärleri, hyzmatdaşlary we müşderileri yzyna gaýtarmak biziň borjumyzdyr.

Içerki özgertmeleriň häzirki çuňlaşmagy we halkara ykdysady gurluşyň üýtgemegi we üýtgemegi sebäpli “China Electric” has uly mümkinçilikler we kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Bu maksat bilen, elmydama döwrüň we jemgyýetiň depginini dowam etdireris, "pragmatiki we telekeçi, özgertmeler we üýtgeşmeler, adamlara gönükdirilen we ýeňiş gazanýan hyzmatdaşlygyň" esasy gymmatlyklaryny gorarys, täzelik etmäge batyrgaý, öňe gidiň we "halkara köp ugurly ösüş in engineeringenerçilik pudagy hyzmatlary" üçin çalyşyň."Işewürlik" görnüşi öňe barýar.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň